MÁY CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG NHIỆT ĐỘ THẤP | TỪ 40 ĐỘ C 

.
.
.
.